• Welcome, Guest. Please login.
 
Sep 19, 2019, 08:02 PM

News:

SMF - Just Installed!


Recent posts

Pages1 2 3 ... 5
1
โรงพยาบาลศรีธัญญา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ ก. และผู้ป่วยพิเศษ ข. (ไทย - ต่างชาติ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
4
โรงพยาบาลศรีธัญญา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5
สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนง.ราชการ นักวิชาการเผยแพร่
6
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับและสนามหญ้ากรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
7
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
8
รายละเอียดงานจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ และสนามหญ้ากรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ฯ
9
รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ
10
ราคากลางงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กรมสุขภาพจิต
Pages1 2 3 ... 5