DMH's News

ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา => ประกาศประกวดราคา => Topic started by: waranya on Sep 30, 2019, 04:17 PM

Title: รพ. ศรีธัญญา ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ ฯ
Post by: waranya on Sep 30, 2019, 04:17 PM
โรงพยาบาลศรีธัญญา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ ก. และผู้ป่วยพิเศษ ข. (ไทย - ต่างชาติ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)