• Welcome, Guest. Please login.
 

หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19 ครั้งที่ 1: ฝึกสมาธิ ลดความว้าวุ่นใจ

Started by DMH, Apr 22, 2020, 01:34 PM

Previous topic - Next topic

DMH

หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19 ครั้งที่ 1: ฝึกสมาธิ ลดความว้าวุ่นใจ

https://www.youtube.com/watch?v=CfA0iq-0GHw