• Welcome, Guest. Please login.
 

หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19 วันที่ 2 ฝึกสติพื้นฐานในการทำกิจต่างๆ

Started by DMH, Apr 22, 2020, 01:35 PM

Previous topic - Next topic

DMH

หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19 วันที่ 2 ฝึกสติพื้นฐานในการทำกิจต่างๆ

https://www.youtube.com/watch?v=LiuWl2jNDOI