• Welcome, Guest. Please login.
 

ประกาศรายชื่อแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ

Started by komkit789, Apr 24, 2020, 05:19 PM

Previous topic - Next topic

komkit789

ประกาศรายชื่อแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน ในปีการศึกษา 2564 ตามไฟล์ที่แนบประกาศรายชื่อแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลฯ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน.pdf