DMH's Community : ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพจิต

ข่าวแจก : เปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2550 ชูประเด็น“สื่อสร้างสุข”

.

  • *****
  • 205
วันที่แจกข่าว : 1 พฤศจิกายน 2550
หัวข่าว : กรมสุขภาพจิตเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี ๒๕๕๐ ชูประเด็น “สื่อสร้างสุข”

          กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดบ้านสร้างสุขให้คนไทย เสพสื่ออย่างไรให้มีความสุข
ในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๐ “มหกรรมสื่อสร้างสุข” ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม –
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ กรมสุขภาพจิต พร้อมมอบรางวัล สื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต แก่บุคคลและหน่วยงานผู้มี
ผลงานดีเด่นด้านสื่อสุขภาพจิต


          นพ. ยุทธ โพธารามิก ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็น
ประธานเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๐ “มหกรรมสื่อสร้างสุข” ว่า ในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ ยอมรับว่า “สื่อ” มีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างทัศนคติและคุณลักษณะต่างๆ ของผู้รับสื่อ
สามารถกำหนดความสนใจ ยกระดับความรู้ และทิศทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนได้อย่างกว้างขวาง
ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารที่ปรากฏตามสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ การ์ตูน ตลอดจนสื่อสมัยใหม่ เช่น เกมส์
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ล้วนมีผลต่อความรู้สึกนึกคิด ทั้งทางบวกและลบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
คนไทยทั้งสิ้น โดยเฉพาะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ทั้งการเลียนแบบ การบริโภคนิยม การใช้ความ
รุนแรง และการแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสม

          ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อว่า “สื่อ” ที่น่าจับตามองและเป็น
ภัยเงียบที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม คือ เกมส์คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า จากสถิติการ
แจ้งเว็บไซต์ผิดกฎหมายของศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พบว่า จากปี ๒๕๔๕ – ๒๕๕๐ มีการรับแจ้งเว็บผิดกฎหมาย อาทิ เว็บลามกอนาจาร เว็บขายวัตถุลามก
อนาจาร ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ เว็บขายบริการทางเพศ ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เว็บการพนัน
รวม ๓๖,๗๐๙ เว็บ ทั้งนี้ เป็นเว็บลามกอนาจาร จำนวน ๒๖,๗๗๖ เว็บ คิดเป็น ๗๒.๙๕ % ของเว็บไซต์
ผิดกฎหมายทั้งหมด ดังนั้น “อ่านสื่อออก ใช้สื่อเป็น” รู้จักคัดเลือก รับ ปรับ ใช้สื่ออย่างรู้จัก และรู้ทันสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ มีทักษะในการประเมินและจัดการสื่อ รวมถึงรู้เท่าทันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการรับสื่อ จึงมี
ความสำคัญยิ่ง ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พ่อแม่
ผู้ปกครอง ตลอดจนสื่อมวลชนที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เกิดการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชนและ
ครอบครัวไทยต่อไป

          นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเสริมว่า จากการประชุม
วิชาการ “การสื่อสารสุขภาพจิตและชีวิตคนไทย” เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ กรมสุขภาพจิต ซึ่งเป็นวัน
แรกของการจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งมีวิทยากร ประกอบด้วย นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม รศ.ดร.
ดรุณี หิรัญรักษ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายสุวัฒน์ ทองธนากุล ประธานสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กรมสุขภาพจิต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กและครอบครัวได้เสนอ ๓ ยุทธศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาดังนี้
๑.ขจัดร้าย โดยควรปรับปรุงระบบการจัดประเภทรายการตามกลุ่มอายุ จัดระเบียบการโฆษณาสินค้าสำหรับเด็ก
บังคับใช้กฎหมาย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒.ขยายดี สื่อให้ครอบคลุมทั้งโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต หนังสือ ฯลฯ และควรจัด
ประเภทคุณภาพรายการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ๓.ภูมิคุ้มกัน ควรเสริมภูมิคุ้มกันต่อการรับสื่อให้กับเด็ก
ผู้ปกครองและชุมชน

          เนื่องจากการที่เด็กวัยรุ่นได้รับข่าวสารจากสื่อบ่อยๆ โดยเฉพาะ สื่อลามก เช่น การดูวีดีโอโป๊
บ่อยๆ ก็จะเกิดการกระทำตามอย่างได้ เปรียบเหมือนการหยอดสตางค์ใส่กระปุกออมสิน พอสตางค์เต็มกระปุก
มากๆ ก็จะแตกออกมาได้ จึงอยากให้เด็กวัยรุ่นรู้เท่าทันสื่อและสามารถเลือกรับสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อป้องกัน
เรื่องร้ายที่เกิดขึ้นกับสังคม

          ในวันเดียวกันมีการมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ๔ สาขา ๆ ละ ๕ รางวัล ได้แก่ ๑. สาขา
โฆษณาทางโทรทัศน์ เรื่องปาติหาน ,ถนนสีขาว ของขวัญปีใหม่, Always Smile, My Girl และ Friend ๒. สาขา
ภาพข่าวหนังสือพิมพ์ ภาพคาถนน, ภาพยิงครู, ภาพอาลัย, ภาพสังเวยแม่รำพึง และภาพสาวิณีขอขมา ๓. สาขา
ภาพยนตร์ เรื่อง Season Change, โคตรรักเองเลย, เขาชนไก่, Final Score และมะหมา ๔ ขาครับ ๔. สาขา
บุคคล ได้แก่ คุณวนิษา เรซ, คุณบัณฑิต อึ้งรังษี, คุณกำพล ทองบุญนุ่ม, คุณเสาวลักษณ์ ลีละบุตร และคุณ
เสาวนีย์ ฤทธิ์โชติ และนอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลการประกวดเรียงความและภาพวาด เรื่อง “สื่อกับ
สุขภาพจิต และชีวิตของฉัน” ระดับประถมศีกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา
และประชาชนทั่วไป

          การจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๐ “มหกรรมสื่อสร้างสุข” จัดขึ้น ระหว่าง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยาย การเสวนา workshop อาทิ การเสวนา “โฆษณาแบบไหนโดนใจ
คนไทยและภาพข่าวแบบไหนได้ลงหน้า ๑” เสวนา “สื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ใจสร้างคน คนสร้างใจ” คุณกำพล
ทองบุญนุ่ม คุณวนิษา เรซ และคุณเสาวนีย์ ฤทธิ์โชติ ผู้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิตสาขาสื่อบุคคล
การจำลองรายการวิทยุสำหรับเด็ก รายการวิทยุศึกษาครอบครัวคุยกัน การทดลองจัดเรตติ้งทีวี เวิร์คช็อปมุม
สบายคลายเครียด มองจิตผ่านจอ การฝึกวินัยลูกในการดูทีวี การแสดงจากศิลปินดารา นักร้อง อาทิ พลอย
จินดาโชติ เอ๋-พรทิพย์ วิน-ธาวิน และสาระบันเทิงต่างๆ อีกมากมาย


*************************************
โดย สำนักสุขภาพจิตสังคม
*************************************