• Welcome, Guest. Please login.
 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนิติกร

Started by rawipim_je, Jan 21, 2021, 02:47 PM

Previous topic - Next topic

rawipim_je

ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่ง นิติกร กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ