• Welcome, Guest. Please login.
 

สำนักเทคฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ฯ ตน.นักวิชาการคอมฯ

Started by waranya, Sep 16, 2019, 03:44 PM

Previous topic - Next topic

waranya

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์