• Welcome, Guest. Please login.
 

สำนักเทคฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตน.นักวิชาการคอมฯ

Started by waranya, Sep 30, 2019, 10:24 AM

Previous topic - Next topic

waranya

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์