• Welcome, Guest. Please login.
 

สำนักเทคฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตน.นักวิชาการคอมฯ

Started by waranya, Sep 24, 2019, 11:12 AM

Previous topic - Next topic

waranya

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์