• Welcome, Guest. Please login.
 

รพ. ศรีธัญญา ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ ฯ

Started by waranya, Sep 30, 2019, 04:17 PM

Previous topic - Next topic

waranya

โรงพยาบาลศรีธัญญา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ ก. และผู้ป่วยพิเศษ ข. (ไทย - ต่างชาติ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)