• Welcome, Guest. Please login.
 

รพ.ศรีธัญญา ประกวดราคาเช่าเครื่องจัดยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

Started by waranya, Oct 17, 2019, 10:22 AM

Previous topic - Next topic

waranya

โรงพยาบาลศรีธัญญา มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องจัดยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)