• Welcome, Guest. Please login.
 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ นักวิเทศสัมพันธ์

Started by waranya, Jan 21, 2020, 04:13 PM

Previous topic - Next topic

waranya

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์