• Welcome, Guest. Please login.
 

สำนักเทคฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 ตน. นวก.คอมฯ

Started by waranya, Jan 31, 2020, 11:25 AM

Previous topic - Next topic

waranya

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง 2