• Welcome, Guest. Please login.
 

สำนักเทคฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตน. นวก.คอมฯ

Started by waranya, Feb 14, 2020, 11:43 AM

Previous topic - Next topic

waranya

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ