• Welcome, Guest. Please login.
 

Recent posts

Pages1 2 3 ... 10
1
ประกาศกรมสุขภาพจิต การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
2
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่
3
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาลและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวน 1 ตำแหน่ง
4
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราบการในตำแหน่งนักสงคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต
6
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ในตำแหน่ง นิติกร กลุ่มงานเชียวชาญเฉพาะ
7
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน สังกัดกรมสุขภาพจิต
8
กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต
9
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่ง นิติกร กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
10
กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต
Pages1 2 3 ... 10