• Welcome, Guest. Please login.
 
Jan 28, 2020, 01:52 PM

News:

SMF - Just Installed!


Recent posts

Pages1 2 3 ... 9
1
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ในปีการศึกษา 2564
2
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
3
กรมสุขภาพจิต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
5
ประผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
6
สำนักวิเทศสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนด วัน เวลา เเละสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
7
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ในปีการศึกษา 2564
8
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
10
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
Pages1 2 3 ... 9